Embed

Mimarlar Odasından... Basın Bildirisi...

               Aşağıdaki satırlar Mimarlar Odası Haber Bülteni'nden alınmıştır:

              Son yıllarda "kamu ve toplum yararına" çalışmalarını sürdüren Meslek Odalarına karşı iktidar ve kimi çevreler, "işlevsizleştirme, etkisizleştirme, sindirme ve tasfiye" çabalarını sistematik biçimde sürdürmektedirler. Son olarak 4 Temmuz 2011 tarihinde çıkarılan 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verilen yetkiler, Odaların "özerk ve kamusal kimliğini" yok sayan düzenlemeler, aynı sürecin devamı olarak gündeme getirilmektedir.....

             .... Odaların demokratik ve mesleki haklarını kullanmasına tahammülsüzlüğün asıl nedeninin, akarsular, göller, kıyılar, su havzaları, ormanlar, tarım arazileri gibi doğal kaynakların; kamu arazileri, okullar, hastaneler, devlet binaları gibi  kentsel değerlerin yağmalanmasının yanı sıra, bin yıldır yaşanan mahalleler, yerleşik kültürler ve sosyal dokuların yok edilmesi karşısında bu değerleri, kamusal hakları ve demokrasiyi savunan duyarlı kesimlerin "engel" olarak görülmesi olduğunu, kamuoyumuz yakından bilmektedir....

            .... 644 sayılı (KHK)'ye göre Odalar, Bakanlığın adeta bir hizmet birimi haline getirilmektedir. Anayasa'ya göre Meslek Odaları ile Bakanlık arasında ancak bir "vesayet" ilişkisi olabilirken, KHK'de "hiyerarşik" bir ilişki söz konusudur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na "mimarlık ve mühendislik meslek kuruluşlarına ilişkin mevzuatı hazırlamak ve bunları denetlemek" görev ve yetkisi verilerek, Meslek Odalarının "özerk" yapıları ortadan kaldırılarak, "bağlı kuruluş" statüsü getirilmeye çalışılmaktadır.

            Anayasa'nın 135. maddesi ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu'na göre, kuruluş amaçlarına ilişkin her türlü kararı alma görev ve yetkisi kendi üyeleri tarafından oluşturulan genel kurullarında olan Meslek odalarının üyelerinin iradelerini yok saymayı öngören düzenlemeler getirilmiştir. Bakanlık bünyesinde kurulan Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne Odaların asli işleri olan üye kayıt ve sicillerinin tutulması, mesleki norm ve standartların belirlenmesi görevi dahi verilmiştir. Bu  düzenlemelerle Odaların asli işleri ellerinden alınmakta ve işlevsiz bırakılmaktadır. Uygar ülke ölçütleri ve demokrasi ile bağdaşmayan, hukuka, Anayasa'ya ve ilgili yasalara açıkça aykırı olan gelişmeler, küresel sömürü, rant ve çıkar politikalarının yaşama geçirilmesi için duyarlı kesimlerin ve toplumun sindirilmesi anlamına gelmektedir.

             Sonuç olarak, 644 sayılı KHK'nin, yetersiz olan mesleki hakları daha da geriye götüren, ancak ve ancak "diktatoryal" rejimlerde görülebilecek nitelikleri nedeniyle yürürlükten kaldırılması zorunludur.....

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !